Tấm lòng vàng

✯ BẰNG KHEN CẤP TRUNG ƯƠNG ✯

 

✯ BẰNG KHEN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ ✯

 

✯ BẰNG KHEN CẤP HUYỆN ✯

 

✯ BẰNG KHEN CỦA CÁC TỔ CHỨC ✯